ДГ "РОЗА" - гр. Силистра

ДГ "РОЗА" - гр. Силистра

 

Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането за устойчива образователна система, която осигурява знанията, необходими за пълноценното интегриране на действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на учащия, бъдещият млад човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето.  Съвременното развитие на обществото налага модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности.  

В стратегията на ДГ,,Роза”са някои от следните приоритети:
• Създаване на  условия за „равен старт“ на всички обучаеми.
• Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
• Работа с обучаеми от малцинствени групи и социализирането им с другите обучаеми.
• Утвърдена екипност на различни равнища.
• Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.
•   Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа.

 А една от стратегическите цели на нашата институция е използването на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.
 Планът за дейността на детската градина включва квалифициране на педагогическия екип с основна цел-развиване на дигиталните компетентности и прилагане на нови технологии в образованието.