Екип за подкрепа за личностно развитие

Екип за подкрепа за личностно развитие

Екипът за личностно развитие към ДГ ,,Роза гр. Силистра предоставя обща и допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности. В състава му влизат логопед, психолог и двама ресурсни учители. Специалистите работят в насока за развитие на процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от потребности на всички деца чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречки пред ученето и научаването и към създаване на възможността за развитие и участие на децата във всички аспекти на живота на общността. ДГ "Роза" разполага с оборудвани кабинети за личностно развитие съобразени със специфичните нужди на децата. Логопедичната работа включва: превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности; диагностика на комуникативните нарушения; терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения; консултативна дейност с учители и родители на деца с комуникативни смущения. Психологичната подкрепа включва: създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес; предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза и насилието и за преодоляване на проблемно поведение на децата; извършване на групова работа с деца и/или кризисна интервенция; работа със средата, в която е детето- семейството, връстниците. Ресурсното подпомагане може да включва: адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата със специални образователни потребности; осигуряване на помощни средства и технологии за пълноценно участие в образователния процес; съвместна работа на учителите в групата в детската градина по учебни направления и ресурсния учител при провеждането на педагогическата ситуация; терапевтична подкрепа на деца със специални образователни потребности; консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската градина и други образователни ресурси за децата със СОП; обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот; осъществяване на дейности в стаята на групата с цел приемане и приобщаване на децата със специални образователни потребности.