Иновативни методи в преподаването

Иновативни методи в преподаването

Иновативни методи в преподаването

2.09.2018г.

Със сертификати по Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)се завърнаха учителите Светлана Миленкова и Светла Димитрова, след участие в курс,,Иновативни методи на преподаване", част от Прорама за мобилност на училищния персонал  КА1, на Европейска програма Еразъм+.

Курсът се проведе в Пиреус, Гърция от 27.08 до 31.08.2018г..

Центърът за обучение на IDEC Гърция е обучителен отдел на консултантска компания за високи технологии и обучение. Организира национални и интернационални курсове на обучение по широк кръг теми на служители в образованието за придобиване на ключови компетентности и според конкретните нужди на участниците.
В курсовете се използва конструктивен подход, може да се споделя педагогически опит и да се работи върху конкретни казуси. Използват се различни методологии, които изискват активното участие на обучаващите се, така че да поемат отговорност за своето обучение:

  • Мозъчна атака
  • Ролеви игри и театър в образованието
  • Проектно -базирано учене
  •  Карта на общността
  • Семинари
  • Дебат
  • Мисловна карта
  • Теренно изследване
  • Етична дилема


Преподавателите са висококвалифицирани специалисти, дългогодишни треньори в поведенчески работилници.