ЕРАЗЪМ +

ЕРАЗЪМ +

ЕРАЗЪМ +

   През периода  от декември 2017г. до февруари 2018г. част от екипа на детска градина ,,Роза”2 разработи идея за проект, който е част от КД1,, Училищно образование” на  Европейска програма Еразъм +. Ключова дейност 1 (КД1) – „Училищно образование” дава възможност на учителите  да подобрят уменията си за преподаване, да усвоят  нови методики на преподаването, както и да се запознаят с други европейски образователни и обучителни системи. За наша радост,  проектът беше одобрен и получи висока оценка. Детска градина ,,Роза” е първата в град Силистра, която изпраща педагози на международен структуриран курс по КД1.Това , разбира се, е голяма отговорност към нашите възпитаници, родителите, обществеността-всички участващи страни в процеса на образованието. Свързано е и с високите изисквания и очаквания, които обществеността днес поставя пред учителите-да владеят своята материя, да  усъвършенстват непрекъснато уменията си, да знаят чужди езици, да балансират в трудните условия на общуването в съвременното българско общество.

 Идеята за участие в международен курс не възникна случайно. В стратегията на Детска градина ,,Роза”е утвърдена  една от приоритетните цели -повишаване квалификацията на учителите, което е важно за съвременно качествено образование. През последните години сме проучвали иновативен и традиционен педагогически опит,отнасящ се  най-вече в методите на преподаване. Във вътрешни квалификации се стремим да подбираме квалификационни теми, които подпомагат решаване на проблемите в ежедневието- свързани с възпитанието, с мотивацията на децата за ефективно учене чрез игра, за подобряване взаимодействието с родителите и др.

 Това, от което имаме нужда като глътка свеж въздух е интернационализация, най-общо казано-движение на идеи и хора. Това, от което има нужда в нашата работа е друга гледна точка към съпътстващите ни проблеми.  Опит, който да почерпим от други страни и който да се отнася  към  учебни планове и програми, осъществяването им, използване на интерактивни методи  и ИКТ методи в обучението. Интересуват ни иновативния метод на обучение,, Мind Mapping”и прилагането му в практиката-специфичните му  особености, театрализирани игри, брейнсторминг, ролеви игри.

Нашите очаквания за участие в този курс са:

         Да имаме възможност да контактуваме с педагози от други страни и да се запознаем с методи на преподаване, които се надяваме да използваме  в нашата практика.

Да разширим познанията си за методи, по които ние вече работим, как се създават и използват дигитални  ресурси и  материали.

Какви подходи се прилагат за решаване на проблеми, начини на планиране на учебното съдържание, творческо прилагане и инициативност на учителя при прилагане на интерактивни методи.

   Не на последно място нашите очаквания са, че по време на международният обучителен курс ще имаме възможност да влезем в контакт с учители от други европейски страни, с които да обсъдим възможностите за стартирането на съвместни образователни проекти по програма "Еразъм+".

   Една от целите на  програма Еразъм +, ,,Училищно образование” е на равнището на образователна  институция да се насърчи подобряването на качеството, иновациите, високите постижения и интернационализацията, по-специално чрез засилено транснационално сътрудничество  в сферата на образованието и обучението и други заинтересовани страни .  Чрез сътрудничество между институции на държави по програмата и държави партньори в областта на образованието, да се засили международното измерение на образованието и обучението. Към тези цели е насочено и съдържанието на проекта.

   Колегите, които спечелиха проекта на тема ,,Иновативни методи в образованието”са: Светла Димитрова и Светлана Миленкова  и  от месеци се готвят за участие в структуриран курс и учебни мероприятия в чужбина . Избраният курс е в Гърция на компания за нови технологии IDEC S.A. и ще се осъществи в периода 27.08-31.08.2018г.

   Учебната програма и обучението е изцяло на английски език и включва работа в групи, като се използва интерактивен подход и осигурява на участниците практическо учене.

   Подготовката през изминалите месеци включваше активна кореспонденция с приемащата страна, уточняване на програмата, размяна на предварителна информация, също дейности от организационно естество. За нашите европейски колеги сме приготвили филм-презентация , която представя детска градина ,,Роза”, децата, дейностите, работни моменти, празници и др.Освен това приготвихме презентационни дискове, представящи град  Силистра като древен град с богата история, магнити, картички и други материали.

  Какво очаква нашите учители, които ще присъстват на този курс? Те ще  развиват своята гъвкавост чрез обсъждане на актуални теми и теми от общ интерес. Въвеждащите сесии са под формата на практически семинари или дискусии за работа с умения и включват мозъчна атака, анализ, решаване на проблеми и ролеви игри, както при работа в двойка, така и в групова работа. Участниците участват активно в сесиите, за да максимизират своето обучение и да участват в  дейности от гледната точка на децата.
    По време на обучението, което продължава една седмица, обучителите в приемащата организация - ,, Център за обучение на IDEC S.A.” ще наблюдават напредъка и присъствието на участниците, което ще доведе до сертификат за участие-Европас Мобилност. Обхватът на  дейности и придобитите компетенции (знания, умения и способности) ще бъдат записани с помощта на сертификат  Europass мобилност-документ, който описва знанията и уменията придобити в друга европейска страна.

   След приключване на курса предстои анализиране на придобития опит и по възможност прилагане на успешни стратегии и методи при нашите условия.

  Участниците в курса ще организират пресконференция, на която ще се обобщят  всички впечатления и начертаят бъдещи планове за работа и прилагане на наученото.

  Пожелаваме ползотворна работа на участниците в курса и успешно реализиране на плановете.